Saboktakin, M., Ye, X., Chettiar, U.K., Engheta, N., Murray, C.B., Kagan, C.R. Plasmonic enhancement of nanophosphor upconversion luminescence in Au nanohole arrays. ACS Nano 2013, 7, 7186-7192.